Informace o společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

Založení a vznik

Společnost se zakládá společenskou smlouvou, která musí mít formu notářského zápisu. Společnost může být založena i jednou osobou, přičemž společnost může mít maximálně padesát společníků. Výše základního kapitálu společnosti musí činit alespoň 200.000,- Kč a každý společník musí vložit alespoň 20.000,- Kč, přičemž vklady jednotlivých společníků mohou být rozdílné. Společnost vzniká dnem, ke kterému byla zapsána do obchodního rejstříku. Oproti právní úpravě v některých jiných členských státech Evropské unie je proces založení společnosti s ručením omezeným v České republice stále relativně komplikovaný a časově náročný.

Orgány společnosti

Nejvyšší orgánem společnosti je valná hromada. Ta jmenuje jednoho nebo více jednatelů, kteří jsou statutárním orgánem. Jednatelé musí být fyzické osoby, avšak nemusí být nutně z řad společníků. Jednatelům náleží obchodní vedení, jednatelé přitom mohou jednat jménem společnosti samostatně (pokud společenská smlouva nestanoví jinak). Dalším orgánem může být dozorčí rada, která je zřizována, pokud tak stanoví zákon nebo společenská smlouva.

Ručení

Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, avšak společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů. To znamená, že po splacení vkladů již společníci v žádném případě neručí za závazky společnosti.

Výhody

Mezi hlavní výhody podnikání prostřednictvím s.r.o. patří především omezené ručení společníků a lepší možnosti pro daňovou úsporu. Mezi další výhody s.r.o. patří možnost společníka podnikání jednoduše ukončit prodejem obchodního podílu ve společnosti.

Newsletter

* Newsletter můžete kdykoliv odhlásit

Kontakty

  • Telefon: +420 602 312 554
  • E-mail: info@hotfirm.cz
  • Adresa: Slezská 2033/11
  •              120 00 Praha 2
  • IČ: 289 14 660
  • DIČ: CZ28914660

Google Maps

mapa HOTOVÉ FIRMY